SUPREME hvitfisk

SUPREME hvitfisk

Forskningsprosjektet SUPREME skal sammen med industrien jobbe for å øke utnyttelsesgraden og verdiskaping fra restråstoff fra hvitfisk. Prosjektet skal utvikle løsninger for ombordhåndtering, logistikk og prosessering av ingredienser fra restråstoff fra den havgående fiskeflåten. Resultatene vil bidra til å gi den norske hvitfiskindustri nye markedsmuligheter. SINTEF leder prosjektet.

Fiskerinæringen produserer rundt 340 000 tonn med restråstoff fra hvitfisk hvert år. Marint restråstoff er rik i proteiner, lipider og andre verdifulle komponenter (kalsium, fosfor, etc.) og kan benyttes til å produsere ingredienser til mat og fôr. Imidlertid var det 174 000 tonn restråstoff fra hvitfisksektoren som ikke ble utnyttet i 2016, noe som utgjør et signifikant tap i verdiskapning fra høstede ressurser. 

Gjennom forskerprosjektet SUPREME (2019-2022), som er finansiert av Norges Forskningsråd, skal forskere sammen med industri jobbe for å øke utnyttelsesgraden og verdiskaping fra restråstoff fra hvitfisk. Hovedmålet til SUPREME er å øke utnyttelsesgraden og verdiskaping fra restråstoff fra hvitfisk ved å utvikle løsninger for ombordhåndtering, logistikk og prosessering av ingredienser fra restråstoff fra den havgående fiskeflåten. Resultatene fra prosjektet vil bidra til å gi den norske hvitfiskindustri nye markedsmuligheter, økt profitt og større markedsandeler. Samtidig vil SUPREME bidra til en betydelig påvirkning på miljøet ved å redusere andel restråstoff som ikke utnyttes. Forskningen og innovasjonen i SUPREME omhandler utvikling av konsepter for optimal råstoffbehandling og konservering (WP2), utvikling av gode logistikkløsninger langs verdikjeden (WP1), samt utvikling av robuste teknologier for bio-prosessering og utnyttelse av råstoffet (WP3). Konseptene og metodene som utvikles i prosjektet vil bli testet ut under realistiske forhold i pilot/industriellskala. SUPREME bygger på de strategiske målene om at Norge skal bli verdens ledende sjømatnasjon, i tillegg til EUs mål om økt utnyttelse av matressurser. SUPREME konsortiet, som består av ledende nasjonale og internasjonale forskningspartnere og et stort industrinettverk, vil levere forskning av høy kvalitet som skal være anvendt for relevante aktører i hvitfisknæringen og marin ingrediensindustri. 

Finansiert av: Norges Forskningsråd, MARINFORSK programmet

Prosjektperiode: 2019-2022

Forskningspartnere: SINTEF Ocean, NTNU, Matis

Industrinettverk: ScanBio, Fjordlaks, PG Flow Solutions, Nordic Wildfish

Prosjektleder: SINTEF Ocean