Regionalt partnerskap

Regionalt partnerskap

14 kommuner på Nordvestlandet har nå gått sammen i et regionalt partnerskap for økt entreprenørskap og vekst. Målet med samarbeidet er å kunne tilføre hele regionen tjenester for å få flere forretningsidéer til å lykkes. 

Regionaliseringen gjør at det blir behov for nye innovasjonsstrukturer. Når de 14 kommunene nå blir koblet tettere sammen skjer det med utgangspunkt i ÅKP AS, som i over 20 år har arbeidet for at gründere, vekstbedrifter og internasjonalt næringsliv skal lykkes med å skape økte verdier og flere arbeidsplasser.

Bedre tilbud overalt

Det er ikke mulig å bygge komplette innovasjonssystem overalt, men ved å koble flere kommuner sammen i et regionalt partnerskap, der alle får tilgang til ÅKPs komplette tilbud og muligheten til å samarbeide med nabokommunene, vil en skape et helhetlig og dynamisk system. 

Frem til i dag har ÅKP primært fokusert sine entreprenørskapsprogrammer mot kommunene Ålesund, Sula, Skodje, Sandøy, Hareid, Ulstein og Herøy. I tillegg har ÅKP gjennom å fasilitere klyngeprogrammene GCE Blue Maritime Cluster, NCE Blue Legasea Cluster og Norwegian Rooms Cluster, samt flere andre nasjonale og internasjonale prosjekt, blitt en ledende leverandør for entreprenørskap, innovasjon og nettverksbygging i hele regionen.

Flere som lykkes gjennom samarbeid

Ambisjonen er å skape flere entreprenører som lykkes gjennom økt samarbeid. Dette vil utvikle og legge til rette for et sterkere lokalt næringsliv, øke sysselsetting i næringslivet gjennom flere vekstbedrifter som lykkes og økt samarbeid mellom lokale aktører (14 kommuner på Sunnmøre går sammen i partnerskapet).

Modellen betyr at mindre steder får tilgang til kompetanse og infrastruktur som de selv ikke kan ha. ÅKP-systemet blir bedre ved større bruk og en dyrker frem innovasjonsprosesser på tvers av geografi og næringer. 

I tillegg knyttes regionen tettere opp med ÅKPs nettverk nasjonalt og internasjonalt. Når modellen er fullt utviklet vil Møre og Romsdal ha en unik innovasjonsstruktur som bidrar til at fylket fortsatt kan ha en sterk næringsmessig posisjon i Norge og nye arbeidsplasser skapes i hele fylke. 

ÅKP vil gjennom dette samarbeidet ha fysisk tilstedeværelse i hele regionen som er med i samarbeidet, enten i egen regi eller gjennom lokale aktører i det lokale partnerskapet. Samarbeidet bygger på ÅKP som et ledende innovasjonssystem og klyngefasilitator, men med samspill på spisskompetanse hos ulike deler av partnerskapet innenfor bl.a. reiseliv og lokalmat, kreative næringer, havbruk, fiskeri og næringsmidler. 

Sømløst økosystem 

ÅKP har over lang tid tatt et særlig ansvar for å forvalte og kontinuerlig videreutvikle entreprenørskapskulturen og den regionale innovasjonsinfrastrukturen. Siden 2000 har ÅKP vært operatør av inkubator tilknyttet SIVA sitt nasjonale inkubatorprogram. I denne perioden har ÅKP  satset betydelige midler for å utvikle et unikt og sømløst økosystem for hele fylket, som aktualiserer Møre og Romsdal som utviklingsaktør i en nasjonal sammenheng! Vi tiltrekker oss nå også oppstarts- og vekstbedrifter fra andre fylker. ÅKP har over flere år hatt et operativt ansvar for HoppId.no-kontorene óg næringsfond i kommunene Ålesund, Sula, Skodje, og Sandøy, samt HoppId.no-kontorene i Hareid, Ulstein og Herøy. ÅKP har en sentral rolle i Møre og Romsdal Fylkeskommunes entreprenørsatsing Hoppid.no. De samlingsbaserte programmene som er etablert for entreprenørskap og verdiskaping ved ÅKP vil gi effekter i hele regionen ved økt bruk og deltagelse.