Hydrogen som energibærer i maritim næring

Hydrogen som energibærer i maritim næring

Den maritime klyngen har en rekke prosjekt som ser på hvordan hydrogen kan brukes som energibærer i maritim transport. En av klyngens viktigste oppgaver er å bidra til å løfte frem ny kunnskap og synliggjøre mulighetene som ligger i ny teknologi, nye markeder og nye rammevilkår. 

Vil kreve økt samarbeid og politisk handlekraft

På oppdrag fra næringsklyngene Ocean Hyway Cluster og GCE Blue Maritime, har PricewaterhouseCoopers (PWC) utarbeidet en rapport som peker på hvilke nødvendige grep industrien og myndighetene må ta for å realisere hydrogen som en kommersielt bærekraftig energibærer for maritim næring. Rapporten ble overlevert til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Norge har en unik mulighet til å ta en verdensledende posisjon innen bruk av grønn hydrogen som drivstoff dersom vi utnytter kunnskapen og erfaringene i maritim sektor. Men det vil kreve vilje fra politisk hold til å prioritere risikoavlastning for grønne prosjekter i startfasen. 

Best å bruke lokal grønn kraft

Tilgangen på grønn energi fra vind, sol eller vannkraft er et av våre viktigste fortrinn og rapporten viser at lokalprodusert hydrogen med elektrolyse trolig er det mest sannsynlige og mest bærekraftige. Skal hydrogen bli et reelt alternativ til dagens fossile drivstoff må det bygges ut et nettverk av strategisk viktige produksjonssteder og en infrastruktur tilpasset behovene til næringsaktørene. I fylket vårt er det flere slike lokasjoner, noe som gir oss ett fortrinn, men det er fortsatt en stor jobb å gjøre før tilbud og etterspørsel her kan møtes i et lønnsomt marked. 

Vil kreve politisk handlekraft

Det nasjonale målet er å redusere Co2-utslipp fra innenriks skipsfart med 50 prosent innen 2040. Skal vi nå dette ambisiøse målet vil det kreve en massiv endring av energimiksen og hydrogen kan her være en viktig del av løsning. Politiske myndighet på nasjonalt og regionalt nivå må bruke innkjøpsmakt i nye anbud på kollektivtransporten til sjøs, samtidig som de får på plass et regelverk som holder tritt med utviklingen. 

Ei vellukka realisering og implementering av bruk av hydrogen i maritim sektor er avhengig av eit komplementært samarbeid mellom leiande aktørar og miljø i næringa.” seir Stein Kvalsund i Ocean Hyway Cluster 

I september arrangerte vi seminar om hydrogen som energibærer og omvisning om bord i Energy Observer, verdens første havgående nullutslipps-fartøy.

Ingen grønn løsning uten næringsklyngene

I Norge har vi lyktes med klyngeprogrammet som har blitt en modell for innovasjonsarbeid og bransjesamarbeid som løftes frem nasjonalt og internasjonalt. Ett av suksesskriteriene er at klyngene tar opp i seg både store og små bedrifter i hele verdikjeden. Gjennom klynge til klynge samarbeid møtes verdikjeden på tvers av sektorer og bransjer. Klyngene er tett på virkemiddelapparatet og kan trekke inn riktig ressurser til riktig tid. Klyngene er altså på mange måter nøkkelen til det grønne skiftet innen transport. Her ligger erfaringen med å bygge tillit mellom aktører og samarbeid på tvers. 

Det kan skimtes en spennende fremtid for dem som jobber med hydrogenløsninger. Men vi må ikke fremstille det som om lønnsomheten kommer av seg selv. Det er en jobb å gjøre, og den må vi ta sammen i industrien, politikken, det offentlige og klyngene, sier Per Erik Dalen i GCE Blue Maritime

LAST NED RAPPORT