Hvitfiskmel – markedsrettet prosjektsamarbeid

Sammen med Arena Torsk og ti andre partnere fra NCE Blue Legasea har vi gitt et felles innspill til FHF om at det må gjøres en satsning for å utvikle markeder med høyere betalingsvilje for hvitfiskmel.

Hovedmålet med fellesprosjektet vil være å skaffe dokumentasjon på næringsinnholdet i hvitfiskmel, og etablere markedsstandarder som gjør det mulig for næringen å sikte seg inn mot markeder med høyere betalingsvilje.

En av de viktigste utfordringene for norsk fiskerinæring er at stadig mindre av råstoffet bearbeides i Norge fordi det er vanskelig å konkurrere med lavpris produsenter i utlandet. Dette reduserer muligheter for verdiskapning, arbeidsplasser og lønnsomhet for landbasert foredlingsindustri. Et viktig tiltak for å snu denne trenden er å utnytte en større andel av råstoffet enn det som typisk går til filet. En mulighet for økt råstoffutnyttelse er produksjon av fiskemel- og olje, men per i dag er betalingsviljen i markedet for fiskemel ikke høy nok til å forsvare investeringer og kostnader knyttet til slik produksjon. Det samme gjelder for flåteleddet der bare et lite mindretall har anlegg for melproduksjon om bord. 

Det har vært gjennomført flere enkeltstående fiskemelprosjekter de siste årene, og det foreligger mye kunnskapsmateriale fra næringen i FOU institusjonene. For å kunne ta ut det fulle potensialet for fiskemel fra fartøy og landindustrien må en nå ta steget videre gjennom å systematisere denne kunnskapen og tilrettelegge for at næringen enkelt kan differensiere sine produkter ut til ulike markeder.  

Innspillet fra klyngen omfatter ernæringsmessig karakterisering av tilgjengelige fiskemel på markedet, sensoriske kvalitetsbeskrivelser, og opprinnelse-sporing (art og geografi). Dette vil gi muligheter for differensiering av det marine proteinet i ulike kvaliteter. Dette kan øke betalingsvillighet i markedet, noe som medfører at flere aktører kan investere i utstyr og kompetanse for produksjon av hvitfiskmel. 

Denne typer prosjekter er avgjørende for å kunne løfte verdiskapning og lønnsomhet i fiskerinæringen. Arbeidet i prosjektet vil kunne bli retningsgivende for standardisering av andre marine proteiner i fremtiden. 

Hovedmål:

Å skaffe dokumentasjon på næringsinnholdet i hvitfiskmel (torsk, sei, hyse og andre relevante hvitfiskarter), og etablere markedsstandarder som gjør det mulig for næringen å sikte seg inn mot markeder med høyere betalingsvilje.    

Delmålene:

  • 1. Karakterisering av sensoriske og kjemiske egenskaper i hvitfiskmel, og studere sammenhenger mellom disse. 
  • 2. Etablere sertifiseringsordning for opprinnelsesmerking av hvitfiskmel. 
  • 3. Undersøke markedskrav i B2B segmentet. 
  • 4. Etablere klassifiseringer av hvitfiskmel basert på sensoriske og kjemiske parameter, opprinnelse og markedskrav. 
  • 5. Formidlingspakke for økt kunnskap om hvitfiskmel 

Forventet nytteverdi for næringen:

Det er mangel på proteiner globalt, og restråstoff fra hvitfisk representerer en viktig kilde til protein. Norsk fisk og sjømat er generelt ansett som høykvalitets-produkter, men det er per i dag vanskelig å få betalt for kvaliteten på fiskemel som leveres av norske produsenter sammenlignet med internasjonale lavpris-konkurrenter. Utvikling av verktøy som på en enkel måte synliggjør kvaliteten på produktene er viktig. Dette kan være tilknyttet til ernæringsmessig innhold og fysiokjemiske egenskaper, god smaksprofil, opprinnelse og at produktet er utviklet av råstoff som fangstes bærekraftig vil være et salgsfortrinn. 

Differensiering av kvalitet gjennom klassifisering vil også kunne bidra til at utvalgte produkter kan selges som høyprisingrediens til humant konsum markedet. Dette vil øke verdien av restråstoff fra hvitfisk og kan også indirekte bidra til at foredlingsgraden i Norge går opp.