Forskning i verdensklasse

Forskning i verdensklasse

Den maritime klyngen har lenge hatt sterkt fokus på samspillet mellom forskning, utdannelse og næringsliv. GCE Blue Maritime samarbeider tett med NTNU, SINTEF og andre forskningsmiljø om å utvikle nye og nyttige konsepter. Denne forskningen er både nødvendig med hensyn til å utvikle bedre utdanning og som en motor i nye innovasjoner. Noen av forskningsprosjektene i klyngen.

SUSTRANS – miljøpåvirkning i Geiranger

NTNU forskere Dina Aspen og Børge Heggen Johansen har gjennomført, sammen med noen av våre PhD-er og forskere, en studie på data for luftkvalitet og trafikk på sjø og vei i Geiranger.  Data er samlet fra en pågående forskningsstudie (SUSTRANS) som gjennomføres i samarbeid med stranda Kommune, Høgskolen i Volda og Universitetet i Bonn. Det er samlet inn luftkvalitetsdata, trafikkdata og værdata. Disse dataene er så analysert for å finne sammenhenger mellom aktivitet (trafikk) og luftkvalitet. Det er også laget en demonstrasjon (digital tvilling) som viser data for 2 døgn sommeren 2018: 
Se video her

Dette er foreløpig kun ment til å demonstrere mulighetene som ligger i visualisering til bruk inn mot beslutningsprosesser. 

Se NRKs reportasje om prosjektet:

Skill Sea – fremtidens maritime kompetanse

NTNU deltar i et EU-prosjekt med det mål å beskrive fremtidens kompetanse innen maritime fag. Vi ser at den europeiske sjømann får stadig større konkurranse fra Østen. I prosjektet ser vi på hvordan digitalisering endrer vår måte å arbeide på, hvordan kommende krav til utslipp endrer teknologien om bord og hvordan globalisering endrer hvor vi bor og vår infrastruktur.

EU-Kommisjonen har lansert et nytt direktiv (2019-1159). Målet er at resultatene fra prosjektet skal beskrive kompetanse utover det internasjonale kravet fra IMO og bli anerkjent som European Diplomas of Excellence. 

Se https://www.skillsea.eu/# for flere detaljer.

Digitale Tvillinger forbedrer lønnsomhet på skip

NTNU sammen med SINTEF, DNV-GL og Kongsberg arbeider med å utvikle Digitale Tvillinger av skip med den hensikt å forbedre lønnsomheten i hele skipets levetid. Vi bruker NTNU sitt forskningsskip som laboratorium i utviklinga, se figuren under. Vi instrumenterer maskinrom, bro og utstyr på Gunnerus. Data sendes til NTNU sin forskningslaboratorium for maritime operasjoner hvor data blir vasket og analysert. Både fysikkmodeller og AI brukes i analyse av data og simulering. Målet er å ha modeller av de mest kritiske systemene om bord. Deretter blir data visualisert og beslutninger kan tas. 

Målet er å kunne vurdere restlevetid på system og serviceintervall når de aktuelle driftsbetingelsene til enhver tid inngår i beregningene. 

SFI MOVE – simuleringsmodeller for installasjon av havvindmøller

NTNU og SINTEF Ocean er forskningspartnere på eit større forskningsprosjekt som tek for seg marine operasjoner.  Ein av dei marine operasjonane vi har valt å fokusere på er installasjon av vindkraftanlegg til havs.  Vindkraft til havs er ei stor og veksande næring.  Så langt er det vindturbinar montert på botnfaste fundament som har vore den foretrukne løysinga.  Kostnadane ved slike anlegg har etterkvart vorte relativt håndterbare, og dei kan i dag utbyggast kommersielt utan subsidier.  Etterkvart som det vert mangel på grunne havområder som egner seg til produksjon av vindkraft, må ein over på løysingar som inneber vindturbinar montert på flytande fundament.  Kostnadane ved installasjonsfasen er eit vesentleg element til alle vindparkanlegg.  Skal flytande vindkraft vert eit reelt alternativ, må ein greie å halde kostnadane ved installasjon av flytande vindparkar nede.

Hywind Scotland, Equinor sin vindpark utanfor Scotland som kom i drift sommaren 2017 er foreløpig den einaste flytande vindparken i verda.  Vindturbinane i dette prosjektet vart montert på det flytande fundamentet inne i ein norsk fjord og deretter taua over Nordsjøen til lokasjonen der dei vart forankra.  Dette er ein dyr, omfattande og langsom måte å installere flytande vindturbinar på. I dette prosjektet ser vi på alternative metodar for å installere vindturbinar på flytande fundament.  Vi arbeider med løysingar der vi løfter ein ferdig montert vindturbin (med tårn, nacelle og turbinblad) frå dekket på installasjonfartøyet og over på det fltande fundamentet.  Målet er å kunne gjennomføre denne installasjonen offshore i bølger inntil 1.5-2 m høgde.  Vi utviklar simuleringsmodellar som kan brukast til å dokumentere installasjonsprosessen og fastsette fornuftige installasjonskriterier.