Aktivitetsrapport 2019, Klyngeleder 
NCE Blue Legasea, 
Wenche Uksnøy

Start video

NCE Blue Legasea er i gang!

Næringsklyngen NCE Blue Legasea inviterte i januar til kickoff og konferanse for klyngeprosjektet på Campus Ålesund, der fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik med stort engasjement stod for den offisielle åpningen. …

Stor interesse for Fiskarkveld

NCE Blue Legasea, Marint Kompetansesenter og Atlanterhavsparken inviterte til en bransjekveld for fiskere i november. Som planlagt vart det litt fag og mykje moro. Målsetningen var å skape en møteplass for yrkesfiskere på tvers av ulike typer fiskerier og stillinger om bord, og interessen for å delta var stor. Vi la til rette for at fiskerne kunne møtes uformelt, og gjennom faglig og sosialt innhold styrke både samhold, nettverk og kompetanse i næringen. Samtidig ønsket vi innspill til nye innovasjoner og prosjektidéer.…
Start video
Start video

Fra industri til marin ingrediens

I november arrangerte NCE Blue Legasea, Sjømat Norge og FHF en konferanse på Gardermoen der vi satte søkelyset på den marine ingrediensindustrien. Spesielt ønsket vi å belyse utfordringer og muligheter som finnes innenfor anvendelse av restråstoff. Konferansen samlet i overkant av 100 deltakere, og både fiskere, prosessindustri, utstyrsleverandører, forskere og virkemiddelapparat var til stede.…
NCE Blue Legasea teamet

NCE Blue Legasea teamet

Klyngeteamet har i 2019 blitt utvidet, og består nå av 3 driftige damer med ulik erfaringsbakgrunn og utdanning.…
+
eksportmarked
partnere
ansatte
mrd.
Fryst restråstoff under lupen i ÅKP Idélab

Fryst restråstoff under lupen i ÅKP Idélab

NCE Blue Legasea arrangerte i oktober «ÅKP Idelab for fryst restråstoff». Bakgrunnen for samlingen var at fiskefartøy som fryser ned restråstoffet om bord opplever liten interesse i markedet for det de leverer. Målet med Idélaben var å samle relevante aktører til diskusjon og idemyldring for å finne samarbeids-prosjekter som vil bidra til å skape økt attraktivitet og økt verdi for fryst restråstoff.…
Vil utløse potensialet til sjøpølser

Vil utløse potensialet til sjøpølser

NCE Blue Legasea er partner i HOLOSUSTAIN-prosjektet som ledes av Møreforsking. Prosjektet skal etablere en verdensledende plattform for innovasjon innen bærekraftig utnyttelse av sjøpølser fra Nord-Atlanteren. Sjøpølser har stort markedspotensial til bioteknologiske mat- eller medikament-applikasjoner rettet mot det vestlige markedet. Plattformen skal stimulere samarbeid mellom deltakende land, industripartnere og FoU-institusjoner med målsetning om en tydelig strategisk posisjon i markedet.…

Nutraceutical and Pharmaceutical Regulatory Affairs

Marine for Healths fagseminar «Nutraceutical and Pharmaceutical Regulatory Affairs» ble arrangert 10 og 11 Desember i Ålesund. Seminaret bød på et spennende program med presentasjoner fra nasjonale og internasjonale regulatoriske eksperter fra privat og offentlig sektor. I alt var over 70 personer samlet som fikk god oversikt over myndighetskrav knyttet til «Novel food» , kosttilskudd og legemidler. Den andre dagen inviterte vi til workshop i etterkant av seminaret. Første del av workshop fokuserte på å lage nye markedsplasser for omega 3, og den andre delen av workshop så på fordelene for selskaper ved å delta i større søknadsløp og utlysninger. Vi ville også kartlegge hvilke krav selskapene har for å involvere seg i store søknader.   Prosjektideene fra  workshopene diskuteres videre av klyngetemaet og forskningspartnerene. Arrangementet ble støttet av Norges Forskningsråd.
Start video

Vi vil rette en stor takk til Sparebanken Møre for støtte til Marine for Health prosjektet og for å bidra til markedsføringsaktiviteter som styrker klyngens nasjonale og internasjonale attraktivitet. Banken er en viktig medspiller for videre vekst i vår næringsklynge!

The Next Wave

Om lag 300 deltakere fra ulike deler av marin bransje var samlet på konferansen The Next Wave på Giske i mai. Tema for årets konferanse var de store endringene fiskerinæringen står overfor, og hvilke muligheter dette fører med seg. NCE Blue Legasea var til stede med stand, og for første gang på The Next Wave samlet vi deltagende medlemmer i egen sone for å markere felles tilhørighet i næringen. Styreleder Tormod Thomsen var blant innlederne på konferansen, og presenterte klyngens arbeid. Konferansen var en fin arena for å møte andre og for å få inspirasjon til vårt arbeid for å øke verdiene av marint råstoff.
Har utviklet standard for smak og lukt på fiskeolje

Har utviklet standard for smak og lukt på fiskeolje

Den norske Omega-3 industrien er utsatt for stadig sterkere konkurranse og trenger differensieringsverktøy som kan løfte frem den unike kvaliteten til norskproduserte omega-3-oljer.…
RISE og Marine for Health pilotprosjekt

RISE og Marine for Health pilotprosjekt

Marine ingredienser har et enormt potensial til legemidler, kost-tilskudd, kosmetikk og andre høyverdige produkter. Godkjenning for menneskelig bruk gis av regulerende myndigheter og er nødvendig for å få markedsautorisasjon. Å tilfredsstille regulatoriske myndighetskrav tar tid, krever kapital og kompetanse. For å hjelpe selskaper med å navigere i de komplekse regulatoriske myndighetskravene, har Marine for Health(prosjekt under NCE Blue Legasea) og RISE (Research…

Restråstoff av makrell kan bli råolje av god kvalitet

Olje fra makrellavskjær har potensial til å bli et nytt høyverdig marint produkt. Møreforsking har gjennomført et spennende forskningsprosjekt sammen med Pelagia, finansiert av FHF.

Resultatene var svært positive. I september har Pelagia åpnet verdens første fabrikk som skal produsere restråstoff fra makrell til høyverdige humane produkter.

Les mer her

Ocean Talent Camp

I september ble elever og lærere i videregående skoler invitert til Ocean Talent Camp Møre på Campus Ålesund for å bli kjent med havnæringene. Studenter ved NTNU og Fagskolen benyttet også anledningen til å møte potensielle fremtidige arbeidsgivere. …

Hvitfiskmel – markedsrettet prosjektsamarbeid

Sammen med Arena Torsk og ti andre partnere fra NCE Blue Legasea har vi gitt et felles innspill til FHF om at det må gjøres en satsning for å utvikle markeder med høyere betalingsvilje for hvitfiskmel. Hovedmålet med fellesprosjektet vil være å skaffe dokumentasjon på næringsinnholdet i hvitfiskmel, og etablere markedsstandarder som gjør det mulig for næringen å sikte seg inn mot markeder med høyere betalingsvilje.…

FNs bærekraftsmål nr. 3

Start video

Samarbeid mellom klynger for økt vekst

NCE Blue Legasea samarbeidet med flere andre nasjonale næringsklynger i 2019, bl.a NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation Cluster AS og Biotech North i forbindelse med Land møter Hav konferansen. Konferansen ville løfte opp bærekraftige blå og grønne satsninger, prosjekter og gründere. Målet var å knytte kontakter, og skape gode idéer til nye forsknings- og innovasjonsprosjekter.…

FNs bærekraftsmål nr. 8

JAN ROGER BJERKESTRAND, GC Rieber Oils AS

Hvordan har året vært for deres bedrift?
GC Rieber Oils har hatt nok et år med positiv utvikling som selskap med god underliggende drift og sunn økonomi. Vårt fantastiske team er i løpet av året vokst med 11 nye ansatte og lærlinger og vi har nå passert 70 ansatte. Året har vært hektisk med utbygging av omega-3 konsentratfabrikken samtidig med full produksjon på begge fabrikkene.

Hva har vært det største utfordringen i 2019?
Den største utfordringen i året som har gått har vært å holde produksjonen på maks samtidig med å gjennomføre en stor utbygging av dagens omega-3 konsentratfabrikk. I tillegg til å ha holdt fokuset oppe på å forbedre prosesser for å kunne tilby enda høyere kvalitet på våre produkter.

Hva er det mest positive som har skjedd i 2019?
Det mest positive er nok at vi har økt produksjonskapasiteten og hatt en vellykket oppstart av to helt nye avanserte teknologier for å lage høykonsentrerte omega-3 fiskeoljer. Ikke minst er flere nye innovasjons- og forskningsprosjekter er igangsatt som gir spennende muligheter from fremtiden. Vi er selvfølgelig også veldig fornøyd med at vi har utvidet tankparken slik at den når har en 25 000 tonn fiskeoljelagringskapasitet med energigjenvinningsløsninger og at nye prosesslinjer er åpnet. Samt at vi har fått inntil 35 millioner i støtte og lån fra Innovasjon Norge til å bygge en fabrikk for å konvertere våre og bransjens mange biprodukter fra brensel til laksemat. Vi har tro på at dette er viktig for at vi i bransjen kan drive enda mer bærekraftig i tiden fremover.

Hva skjer i 2020 i din bedrift – hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?
I året som kommer vil vi vokse videre som selskap i henhold til en ambisiøs langsiktig plan for vekst. Flere nye produkter vil lanseres og kliniske studier vil gjennomføres for å ytterligere dokumentere de helsebringende effekter av våre produkter. I de nye året vil nye distributører på flere steder i verden bidra til forsterket vekst i eksisterende og nye markeder.

TORMUND GRIMSTAD, Nordnes AS

Hvordan har året vært for deres bedrift?
Det har vært et utfordrende og interessant år med stor aktivitet på mange plan. Vi har styrket bemanningen i administrasjon, med fokus på FOU og Miljø, dette har vi prioritert for å kunne ta imot den kommende perioden. Driften av våre fartøy har vært tilfredsstillende dette året, markedet for våre hoved produkter har stort sett vært positivt.

Hva har vært de største utfordringen i 2019?
Største utfordringen til rederiet har vært å få i gang Nordbas prosjektet, et altomspennende og altoppslukende prosjekt for vårt rederi. «Nordnes Design» ble et resultat av at vi har måtte tilpasset fartøyet for vårt fiskeri i alle ledd. Kompetansen i miljøet for slike ombygginger trodde vi skulle være tilgjengelig for oss i utgangspunktet. Dette viste seg å ikke stemme, vi har måtte ta ansvar selv i alle avdelinger av prosjektet, fra design til faktisk funksjonalitet. Sammen med våre samarbeidspartnere søker vi nå å avdekke hvordan vi kan kontrollere utgiftene våre.
Prosjektet omhandler energi kontroll, ikke forbruke unødig energi – fleksibel og tilpasset energi mengde til enhver driftsprofil. Vi sliter med kvaliteten på utstyret/maskiner til bruk i restråstoff produksjon (ensilering), store driftsutgifter på produksjon. Når dette kombineres med lave priser på ensilasjen blir dette utfordrende.

Hva er det mest positive som har skjedd i 2019?
At vi har sluppet til ungdommen i alle ledd i rederiet, de viser initiativ – kreativitet og mot. Når slike krefter enes sammen med litt erfaring og satsnings vilje så er det veldig givende og positivt, vi er veldig fornøyde med tilveksten av ungdommer i alle posisjoner i rederiet.
Vi har fått god fremdrift i Nordbas prosjektet, i lys av Nordbas prosjektet har vi startet 3 stk FOU prosjekter: redskaps utvikling – effektivisering av fabrikkløsning og videreutvikling av restråstoffproduksjonen fra Nordstar. Rederiets interne opplæring av lærlinger, maskin og fiskere, har fungert godt dette året. Vi utarbeidet en plan på hvordan vi skulle styrke opplæringen på ungdommen, da er det motiverende når en får uttelling. Utviklingen av Gjøsund Havn har god fremdrift. Næringslivet i Giske kommune drar godt i samme retning, dette duker godt for aktiviteten i det lokale næringslivet.

Hva skjer i 2020 i din bedrift – hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?
Dette året skal vi kjøre i gang Nordbas prosjektet, noe som vil kreve mye av organisasjon.
Vi skal fortsette driften av eksisterende tonnasje etter samme mal som 2019.
Vi skal knekke koden på hvordan vi skal videreutvikle restråstoff produksjon om bord i våre fartøyer. Vi skal sitte tilbake med forståelsen over hvordan vi kan redusere belastningen på mannskapet i fabrikk arbeidet ytterligere, for å kunne ta dette på «neste prosjekt».
Vi skal vise for å selv at det nytter å ta ansvar for fremtiden, spesielt for den yngre garde.

FNs bærekraftsmål nr. 12

FNs bærekraftsmål nr. 14

ANNELISE CHAPMAN, Tango Seaweed

Hvordan har året vært for deres bedrift?
Eventyrlig – som de første to årene også! Vi har jobbet kontinuerlig med utvikling av dyrkings-sida i sjøen og har kommet et godt stykke videre når det gjelder stabilisering av råstoffet. Her har vi investert i et tørkeanlegg, som vil gi oss mulighet til å lage høy-kvalitets-produkt i årene framover. Samtidig har vi jobbet målrettet med å etablere markeder, både for råstoff i bulk og for konsumentprodukt.

Hva har vært det største utfordringen i 2019 ?
Siden vi jobber i en bransje som er helt i starten i Europa, er alle ledd i verdikjeden umodne.
Det betyr også at vi trenger langsiktig kapital og investorer, som ser mulighetene framover og samtidig er utholdende nok for å se oss levere på prognosene. Mens vi mener vi kan påvirke både teknologi-utviklingen og marked i taredyrkingsbransjen, vil det ta tid til å virkelig forstå noe så fundamentalt som biologien og økologien i sjø-anlegg.

Hva er det mest positive som har skjedd i 2019?
Vi har fått inn flere og ganske ulike eiere i TANGO Seaweed – noe som gjenspeiler at vi får mange gode støttespillere. Blant annet har ÅKP kommet inn med pre-såkornkapital! I tillegg har både vårt arbeid og våre mål blitt anerkjent nasjonalt – 2 av produktene våre kom til semifinalen i konkurransen ‘Det norske måltid 2019’, og vi ble kåret til årets gründerbedrift under konferansen for Industridesign (IDC 19). Vi ser at måten vi tenker helhetlig rundt miljø og ressurskretsløp på blir sett og svarer på noen av de store utfordringene verdenen står overfor.

Hva skjer i 2020 i din bedrift – hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?
Vi skal utvikle oss videre når det gjelder leveranse av kvalitet i alle ledd. Her er det viktig for oss å bygge relasjoner mot markeder i både inn- og utlandet, der kundene deler verdigrunnlaget vårt og der vi i felleskap kan finne ut hvilke behov kunden har. Tare som råstoff skårer høyt både i forhold til nye mat-trender, helse, miljø og klima, men det vil være vår oppgave å kunne formidle kvaliteten i det til våre potensielle kunder. Så ønsker vi veldig å kunne samle alle deler av virksomheten under et tak – TANGO Seaweed skal få et hjem!

FNs bærekraftsmål nr. 9

SUPREME hvitfisk

SUPREME hvitfisk

Forskningsprosjektet SUPREME skal sammen med industrien jobbe for å øke utnyttelsesgraden og verdiskaping fra restråstoff fra hvitfisk. Prosjektet skal utvikle løsninger for ombordhåndtering, logistikk og prosessering av ingredienser fra restråstoff fra den havgående fiskeflåten. Resultatene vil bidra til å gi den norske hvitfiskindustri nye markedsmuligheter. SINTEF leder prosjektet.…

Klyngeadministrasjon og styret i NCE Blue Legasea

Bakre rekke fra venstre; Gunnar Rørstad, Calanus/ Bjørn Refsum, EPAX Norway/Hogne Halleråker, Arctic Nutrition/ Per Erik Dalen, ÅKP

Fremre rekke fra venstre; Wenche Uksnøy, Klyngeleder/ Mari Klokk Leite, Innovasjon Norge/Tove Havnegjerde, NTNU/ Tormod Thomsen, Styreleder/Lisbeth Nervik, Møre & Romsdal Fylkeskommune/Janita Arhaug, Prosjektleder Fiskeri/Nina Zisko, Prosjektleder Marine for Health

Ikke til stede; Kristin Alnes, Sjømat Norge/Peder Stette, Optimar/Audun Maråk, Fiskebåt/Andreas Storsve Berg, Aker Biomarine/Per Magne Eggesbø, Ramoen/ Arthur Almestad, Forskningsrådet

2019 i bilder