Godt samarbeid i 20 år

Innovasjonsselskapet ÅKP ble startet i et partnerskap mellom Høgskolen i Ålesund, næringslivet og Ålesund kommune en høstdag i 1999. Målet var å skape en aktør og en møteplass som kunne koble akademia, privat næringsliv og det offentlige tettere sammen. Samarbeid var nøkkelen til å lykkes. Fra den spede starten i lokalene til en nedlagt barnehage og frem til i dag har ÅKP arbeidet for at gründere, vekstbedrifter og internasjonalt næringsliv skal skape økte verdier og flere arbeidsplasser.

ÅKP er i dag et viktig verktøy for regional næringsutvikling og tilbyr en rekke tjenester innen entreprenørskap, innovasjon og internasjonal vekst. ÅKP-systemet drifter Møre og Romsdals fylkeskommunes gründertjeneste hoppid.no i sju kommuner og er operatør for inkubatorprogrammet til Siva på Sunnmøre. ÅKP har også nasjonalt ansvar for klyngeprosjektene GCE Blue Maritime Cluster, NCE Blue Legasea, samt et nasjonalt katapultsenter for virtuell prototyping, digitale tvillinger og simulering. Gjennom disse programmene tilfører vi regionen kompetanse og midler som bidrar til å styrke næringslivets konkurransekraft.

I 2017 etablerte vi ÅKP Blue Innovation Arena på Campus Ålesund. Dette er hjertet i ÅKP-systemet, en åpen allmenning der studenter, forskere, gründere og ledere fra offentlige og private virksomheter møtes for deler ideer og skape nye produkter og tjenester. Sammen skaper vi muligheter!

Historiene:

Historiene:

Bærekraftig utvikling handler om å imøtekomme behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner. For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det sterke partnerskap mellom myndigheter, næringslivet og samfunnet. ÅKP har i 20 år arbeidet for å skape møteplasser der folk kan utveksle nye ideer, skape nye bedrifter og flere arbeidsplasser her i regionen. Slik arbeider vi med bærekraftsmålene.

Få flere til å lykkes gjennom bærekraftige forretningsmodeller

ÅKP har de siste årene utviklet program og tjenester for økt entreprenørskap, kreativitet og innovasjon som skal stimulere til bærekraftig vekst i nystartede og etablerte bedrifter. For bedriftene handler det om å utnytte forretningsmulighetene som ligger i å utvikle nye bærekraftige løsninger.

Utvikle og realisere gode forretningsidéer raskere

I ÅKP Idélab og DIGICAT – Norsk Katapult arbeider vi hver dag med å utvikle flere gode forretningsidéer, tjenester og produkt. Vi bistår bedrifter med å skape viktige fremtidsnæringer. For ÅKP handler det også om å gjøre infrastruktur og tjenester tilgjengelige for offentlig virksomhet.

AI og VR for å løse samfunnsutfordringer

ÅKP er partner i FNs framtidslab i Ålesund – U4SSC (United for Smart and Sustainable Cities). Dette er en lab der en kan bruke kunstig intelligens og virtuell virkelighet for å løse samfunnsutfordringer enten det er bærekraftig næringsutvikling, trafikkavvikling eller raskere sakshandsaming i kommunen.

Pådriver for effektiv bruk av naturressurser

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk og miljøavtrykk når en lager en vare. Klynge- prosjektene bistår med tiltak for kompetanseheving og er samtidig en pådriver overfor beslutningstakere slik at de lager fremtidsrettede reguleringer og incentiver som styrker våre bedrifters konkurransekraft internasjonalt.

Ren mat og fornybar energi fra havet

Næringsklyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea arbeider for bærekraftig utnyttelse av havets ressurser. Økt matproduksjon fra havet kan realiseres med et lavere miljøavtrykk enn mange andre matkilder. Klyngene arbeider med fornybar energi, nye utslippsfrie transportløsninger til sjøs, økt kunnskap om bærekraft og bedre utnyttelse av marint råstoff.

Regionalt partnerskap for vekst

ÅKP og 14 kommuner har gått sammen i et regionalt partnerskap for økt entreprenørskap og vekst. Målet med samarbeidet er å kunne tilføre hele regionen tjenester som kan bidra til at flere forretningsidéer lykkes. ÅKP ønsker å legge til rette for et sterkere lokalt næringsliv og økt samarbeid mellom lokale aktører. Vi inviterer flere kommuner til å bli med i partnerskapet.